Tuesday, 2 April 2013

ನಾನುವಾಸ್ತವದಲಿ ತತ್ತರಗೊಂಡಕನಸುಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳುಇನ್ನು ನನ್ನೆದುರಿಲ್ಲಕನಸುಗಳೇ ನನಗೇಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುತ್ತಿವೆನನ್ನೆದುರಿನ ವಾಸ್ತವದಲಿತತ್ತರ ಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದು'ವಾಸ್ತವ' ಮತ್ತೆ 'ಕನಸು' ಗಳಲ್ಲ"ನಾನು "..............